Projekty UE

Projekty UE

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Udział w realizacji projektu ma na calu poprawę wydajności i efektywności energetycznej w infrastrukturze Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.


__________________________________________________________________________________________________


Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

2 Oś priorytetowa. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia.

Udział w realizacji projektu ma na celu rozwój systemu informacji medycznej szpitala, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia.__________________________________________________________________________________________________


Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie realizuje projekt pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne modernizacje obiektów oraz podjęcie działań reorganizacyjnych funkcjonowania Szpitala.


opis projektu