Projekty UE

Projekty UE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) oraz innymi Partnerami realizuje projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej i obejmują w szczególności:
zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
zakup środków ochrony osobistej,
zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.
Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tym również personel medyczny.
Na projekt zaplanowana została kwota 114 061 350 PLN, w tym 85 % to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 96 952 147,50 PLN, a 15% to środki z Budżetu Państwa w wysokości 17 109 202,50 PLN.
Kwota dofinansowania dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie wynosi: 407 454,43 zł.
Termin realizacji: 1.04.2020-31.12.2020.


Zakres rzeczowy realizowany przez Szpital obejmuje zakup:
- koncentratorów tlenu
- pulsoksymetrów
- termometrów bezdotykowych
- ssaków mobilnych
- środków ochrony osobistej
- środków do dezynfekcji
- worków na odpady
- testów diagnostycznych
- pojemników na odpady
- dozowników do dezynfekcji
- urządzeń do dezynfekcji


Szczegóły na temat tarczy antykryzysowej

__________________________________________________________________________________________________


Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej", planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Udział w realizacji projektu ma na calu poprawę wydajności i efektywności energetycznej w infrastrukturze Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.


__________________________________________________________________________________________________


Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) rozpoczyna realizację projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

2 Oś priorytetowa. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia.

Udział w realizacji projektu ma na celu rozwój systemu informacji medycznej szpitala, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia.__________________________________________________________________________________________________


Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie realizuje projekt pn. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia poprzez podniesienie standardu świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do świadczonych usług. Zostanie to osiągnięte poprzez niezbędne modernizacje obiektów oraz podjęcie działań reorganizacyjnych funkcjonowania Szpitala.


opis projektu[/img]